fbpx

Všeobecné obchodné podmienky


I. Úvodné ustanovenia

1. Spoločnosť Sitris s. r. o. so sídlom Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, IČO: 44887701, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 59803/B (ďalej len poskytovateľ) vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP).

2. Tieto VOP upravujú zmluvný vzťah a podmienky používania systému PROFITCO, vytvoreného a prevádzkovaného poskytovateľom. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom a používateľom a sú zverejnené a dostupné na internetovej stránke poskytovateľa.

3. VOP sú záväzné pre všetky zmluvné strany, t. j. účastníkov záväzkového vzťahu a vychádzajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike, ako napríklad Obchodný zákonník, Občiansky zákonník a medzinárodných zmlúv resp. dohôd a zvyklostí.

II. Definície pojmov

1. Pod systémom PROFITCO sa na účely týchto VOP rozumie poskytovanie služby na internetovej stránke poskytovateľa (ďalej len PROFITCO), prostredníctvom ktorej je možné predovšetkým vytvárať a evidovať kontakty, zákazky, obchodné príležitosti, projekty, ponúkané tovary a služby, faktúry, úlohy, dokumenty a súbory, odpracovaný čas, cenové ponuky a ďalšie údaje uchovávané v jednotlivých aplikáciách.

2. Používateľom PROFITCO sa na účely týchto VOP rozumie každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyjadrí súhlas s týmito VOP a zaregistruje sa do PROFITCO prostredníctvom registračného formulára umiestneného na internetovej stránke poskytovateľa (ďalej len používateľ), alebo jej bude vytvorený prístup používateľom s používateľskými právami definovanými ako administrátor.

3. Aplikáciou sa na účely týchto VOP rozumie ľubovoľný z modulov, ktorý rozširuje funkcionalitu PROFITCO. Súčasťou PROFITCO sú nasledovné aplikácie: Adresár, Faktúry, Zákazky, Zamestnanci, Reporty, Nákladové položky, Evidencia času, Dashboard, Cenové ponuky.

4. Spoplatnenou aplikáciou sa na účely týchto VOP rozumie taká aplikácia, ktorej používanie je dodatočne spoplatnené na rámec mesačného poplatku za počet aktívnych používateľov podľa článku V. bodu 3. týchto VOP.

5. Vyjadrením súhlasu s týmito VOP vzniká medzi poskytovateľom a používateľom zmluvný vzťah licenčnej zmluvy, na základe ktorej poskytovateľ udeľuje používateľovi obmedzenú, neprenosnú a nevýhradnú licenciu na použitie systému PROFITCO. Používateľovi tým nevznikajú žiadne práva spojené s autorským dielom.

6. Zmluvné strany znamenajú poskytovateľa a používateľa spoločne. Zmluvná strana znamená ktorúkoľvek z nich.

7. Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

8. Občiansky zákonník znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

9. Autorský zákon znamená zákon č. 618/2003 Z.z. v platnom znení.

10. Zákon o ochrane osobných údajov znamená zákon č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov v platnom znení.

11. Internetová stránka poskytovateľa je internetová stránka umiestnená na adrese www.Profitco.sk, www.Profitco.eu.

III. Práva a povinnosti Zmluvných strán

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať PROFITCO v súlade s platnými právnymi predpismi, príslušnými normami a aktuálnymi štandardmi.

2. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť plynulú a neprerušovanú prevádzku PROFITCO.

3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na technickú odstávku PROFITCO z dôvodu aktualizácie alebo servisných zásahov. Termín technických odstávok sa poskytovateľ zaväzuje uvádzať v dostatočnom predstihu na svojej internetovej stránke, prostredníctvom sociálnych médií, prípadne prostredníctvom správy zobrazenej v aplikácii PROFITCO alebo zaslanej na e-mailovú adresu používateľa.

4. Ak nepredvídané okolnosti zabránia poskytovateľovi zabezpečiť plynulú a nepretržitú prevádzku PROFITCO, je poskytovateľ povinný to bez zbytočného odkladu oznámiť na svojej internetovej stránke, prípadne prostredníctvom svojich sociálnych médií – Facebooku (facebook.com/sitris).

5. Používateľ je povinný uviesť vo formulári pri registrácii pravdivo a úplne všetky povinné údaje v rozsahu určenom poskytovateľom. V prípade, že používateľ uvedie vo formulári nesprávne, nepresné alebo nepravdivé údaje, zodpovedá poskytovateľovi za prípadné škody tým spôsobené.

6. Používateľ je povinný postupovať pri využívaní PROFITCO tak, aby nedošlo k neoprávnenému vstupu do jeho účtu osobou, ktorá k tomu nemá oprávnenie. Používateľ je zároveň povinný vykonať všetky opatrenia, aby zamedzil úniku prihlasovacích údajov a hesiel, inak zodpovedá za škodu tým spôsobenú poskytovateľovi, používateľovi alebo tretej osobe.

IV. Trvanie Zmluvy, ukončenie Zmluvy

1. Zmluva medzi poskytovateľom a používateľom podľa týchto VOP sa uzatvára na dobu neurčitú a zaniká zrušením registrácie používateľa, či už zo strany používateľa, alebo poskytovateľa.

2. Používateľ je oprávnený zrušiť registráciu kedykoľvek v sekcii Nastavenia kliknutím na tlačidlo Zrušiť PROFITCO účet. Zrušením registrácie používateľa nezaniká nárok poskytovateľa na odmenu za používanie PROFITCO podľa článku V. týchto VOP.

3. Poskytovateľ je oprávnený zrušiť registráciu používateľa v prípade, že používateľ porušuje tieto VOP, poruší autorské práva poskytovateľa, poškodzuje dobré meno poskytovateľa a/alebo umožní využitie PROFITCO inej neregistrovanej osobe.

4. Poskytovateľ je tiež oprávnený zrušiť registráciu používateľa v prípade omeškania úhrady za používanie PROFITCO podľa článku VI. bodu 5. týchto VOP.

5. V prípade zrušenia registrácie je poskytovateľ oprávnený nenávratne odstrániť obsah a všetky dáta vytvorené používateľom, pričom poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne používateľovi v súvislosti s odstránením jeho dát a obsahu používateľa. Na požiadanie môže poskytovateľ vykonať extrakciu dát používateľa zo systému PROFITCO a tieto dáta odovzdať používateľovi. Táto služba je spoplatnená podľa osobitného cenníka poskytovateľa.

V. Cena za poskytovanie PROFITCO

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať používateľovi PROFITCO počas 7-dňového skúšobného obdobia bezplatne.

2. Po skončení tohto obdobia si poskytovateľ nárokuje účtovať za poskytovanie PROFITCO cenu určenú dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení. Za cenu určenú dohodou sa považuje pre účely VOP cena v zmysle cenníku, ktorú používateľ odsúhlasil pri registrácii používateľa alebo inštalácii spoplatnenej aplikácie, alebo jej časti, s prihliadnutím na článok V. bod 6. týchto VOP.

3. Cena za poskytovanie PROFITCO je účtovaná spätne za obdobie uplynulého kalendárneho mesiaca. Po skončení skúšobnej verzie (za mesiac, v ktorom skončí skúšobná verzia sa cena za poskytovanie PROFITCO vypočíta alikvotne podľa dní v mesiaci počas ktorých bolo PROFITCO poskytované) za každého jedného používateľa, ktorý prostredníctvom svojho prihlasovacieho mena a hesla pristupuje ku všetkým alebo vybraným aplikáciám PROFITCO. Cena za poskytovanie PROFITCO je účtovaná vždy za kalendárny mesiac, počas ktorého používateľ používal PROFITCO.

4. Cena za poskytovanie PROFITCO, ako aj ceny za ďalšie služby a/alebo aplikácie, ktoré je možné k PROFITCO dokúpiť, sú uvedené v cenníku zverejnenom na internetovej stránke www.Profitco.sk/cenník.

5. Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, všetky ceny sú uvádzané bez DPH.

6. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť cenu za používanie PROFITCO. Nová cena začne platiť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po zverejnení ceny na internetovej stránke poskytovateľa.

VI. Platobné podmienky

1. Používateľ sa zaväzuje uhradiť poskytovateľovi dohodnutú cenu.

2. Používateľ sa zaväzuje uhrádzať poskytovateľovi dohodnuté ceny na základe faktúr vystavených poskytovateľom najneskôr do 15 dní odo dňa ich doručenia.

3. Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov, inak používateľ nie je povinný faktúru uhradiť. Faktúra bude zasielaná používateľovi elektronicky na e-mailovú adresu zadanú používateľom pri registrácii, alebo uložená v osobitnej sekcii v systéme PROFITCO a sprístupnená používateľovi na stiahnutie. Túto e-mailovú adresu je možné skontrolovať a zmeniť v sekcii Nastavenia, časť Účet – Kontaktné údaje.

4. Pri omeškaní presahujúcom 30 dní je poskytovateľ oprávnený dočasne, až do zaplatenia fakturovanej sumy, pozastaviť ďalšie poskytovanie PROFITCO a dočasne, až do prijatia úhrady, zmraziť účty používateľa.

5. Pri omeškaní presahujúcom 60 dní je poskytovateľ oprávnený ukončiť zmluvný vzťah s používateľom, zrušiť registráciu používateľa, podľa článku IV. bodu 4. týchto VOP, a vymazať všetky používateľom evidované údaje. Zrušením registrácie používateľa nezaniká nárok poskytovateľa na odmenu za používanie PROFITCO podľa článku V. týchto VOP.

VII. Zodpovednosť za škodu, záruky a reklamácie

1. Zodpovednosť za škodu sa spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

2. Poskytovateľ poskytuje na PROFITCO záruku na jeho funkčnosť a prístupnosť počas trvania zmluvného vzťahu.

3. Poskytovateľ zodpovedá za vady, ktoré má PROFITCO v čase jeho odovzdania do užívania používateľovi a za vady vzniknuté po uvedenom čase, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

4. Vadou sa rozumie rozpor medzi špecifikáciou a skutočným stavom, prípadne rozpor medzi právnymi predpismi, technickými normami a aktuálnymi štandardmi a skutočným stavom. Neexistencia funkčnej vlastnosti, ktorá nie je výslovne uvedená v zozname funkcií na stránke www.Profitco.sk, sa za vadu nepovažuje.

5. Poskytovateľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené: a. manipuláciou s dátami v rozpore s pokynmi poskytovateľa, b. prevádzkou a užívaním v rozpore s pokynmi poskytovateľa, c. akýmkoľvek zásahom používateľa do PROFITCO bez súhlasu poskytovateľa.

6. Používateľ môže nahlásiť reklamáciu zaslaním e-mailu na info@Profitco.sk. V reklamácii je používateľ povinný popísať dôvod a charakter vád.

7. Všetky oprávnené reklamácie je poskytovateľ povinný odstrániť neodkladne, najneskôr do 30 dní od preukázateľného doručenia oprávnenej reklamácie. Vady vedúce k nefunkčnosti PROFITCO je poskytovateľ povinný odstrániť do 24 hodín.

8. Riziko vyplývajúce z používania PROFITCO znáša používateľ, ktorý je tiež zodpovedný za prípadné porušenie iných práv tretích osôb, ak k tomuto porušeniu práv došlo v dôsledku používania PROFITCO. Používateľ zároveň berie na vedomie, že PROFITCO neslúži na archiváciu registratúrnych záznamov ani na vedenie účtovnej evidencie.

9. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za žiadne špeciálne, náhodné alebo následné škody akéhokoľvek druhu (vrátane, okrem iného, škody zo straty obchodných ziskov, prerušenia podnikania, straty obchodných informácií alebo akejkoľvek finančnej škody), ktoré vyplynú z používania či z nemožnosti použiť PROFITCO, a to aj vtedy, keď bol poskytovateľ upozornený na možnosť takejto škody.

10. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne používateľovi z nerealizovania zmluvných záväzkov, pokiaľ sa tak stane z dôvodov predstavujúcich okolnosti vylučujúce zodpovednosť podľa § 374 Obchodného zákonníka.

VIII. Osobné údaje a ochrana dôverných dát

1. Používateľ bude do PROFITCO zadávať osobné údaje a ďalšie údaje finančného, obchodného a právneho charakteru, predovšetkým však meno, priezvisko a ďalšie používateľom zvolené údaje o svojich zamestnancoch a obchodných partneroch.

2. Poskytované údaje sú obchodným tajomstvom používateľa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka. Poskytovateľ je povinný túto skutočnosť rešpektovať a obchodné tajomstvo zachovávať.

3. Poskytovateľ sa zaväzuje, že tieto údaje nevyužije pre svoju potrebu, ani pre potreby tretích osôb a bez súhlasu používateľa ich nesprístupní, neposkytne ani nezverejní. Nemôže ich využiť vo svoj prospech ani v prospech tretích osôb a v rozpore so záujmami používateľa. Táto povinnosť platí aj pre všetkých zamestnancov poskytovateľa, ktorí prídu do styku s týmito údajmi.

4. Poskytovateľ vyhlasuje, že uskutočnil všetky opatrenia stanovené zákonom a uskutočnil všetky potrebné technické a bezpečnostné opatrenia, aby zabránil zneužitiu, odcudzeniu či strate osobných údajov a ďalších používateľom zadaných údajov.

5. Poskytovateľ sa zaväzuje postupovať pri poskytovaní PROFITCO v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov.

6. Používateľ berie na vedomie, že poskytovateľ bude spracovávať osobné údaje pre účely internej evidencie používateľov PROFITCO a pre potreby rozširovania ponuky

služieb poskytovateľa. Vyjadrením svojho súhlasu s týmito VOP udeľuje používateľ poskytovateľovi výslovný súhlas so správou, získavaním a spracovávaním jeho osobných údajov v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov na účely a v rozsahu potrebnom na využívanie služieb PROFITCO.

7. Používateľ vyhlasuje, že pokiaľ pri používaní PROFITCO spracúva osobné údaje tretích osôb, koná tak na základe súhlasu dotknutých osôb so spracovaním ich osobných údajov.

8. Používateľ potvrdzuje, že bol poskytovateľom oboznámený s jeho právami vyplývajúcimi zo zákona č. 18/2018 Z.z, najmä že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas môže kedykoľvek odvolať, že má právo prístupu k osobným údajom a právo na opravu týchto osobných údajov.

9. Používateľ dáva svoj súhlas poskytovateľovi s používaním súborov cookies. Cookies sa ukladajú na strane používateľa ako krátke textové súbory a slúžia na rozlišovanie používateľov. Navštívením internetovej aplikácie PROFITCO a vyjadrením súhlasu s týmito VOP vyjadruje používateľ v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu o spracovaní osobných údajov a ochrane súkromia v odvetví elektronických komunikácií svoj súhlas s používaním krátkych textových súborov “cookies”, slúžiacich na získavanie informácii o používateľovi. Poskytovateľ nezodpovedá za súbory cookies tretích strán.

10. Po skončení platnosti a účinnosti zmluvného vzťahu je poskytovateľ povinný bezodkladne, najneskôr do 48 hodín zlikvidovať používateľom poskytnuté údaje ich vymazaním tak, aby sa z nich údaje nedali reprodukovať.

11. Používateľ dáva prevádzkovateľovi súhlas na zasielanie informačných e-mailov, ktoré budú používateľa informovať o novinkách a zmenách v PROFITCO.

IX. Záverečné ustanovenia

1. Právne vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve v znení neskorších predpisov.

2. Tieto VOP môžu byť poskytovateľom menené, a to vždy od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po zverejnení nových VOP na internetovej stránke poskytovateľa. Novými zmenenými VOP sa riadia aj právne vzťahy vzniknuté pred dňom nadobudnutia účinnosti nových VOP, avšak vznik práv a povinností, ku ktorým došlo pred dňom nadobudnutia účinnosti zmien nových VOP, sa posudzujú podľa VOP, za ktorých bola vykonaná platná registrácia.

3. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 19. Október 2020.